תקנון תנאי שימוש לניהול חשבון

1. מבוא

1.1. ברוך הבא לאתר הבית ולאפליקציה של שירותי חברת קרנסי גייט בע"מ, ח.פ. 515651487 (”החברה"), מפעילת ומנהלת פלטפורמת Cozmo Global ופלטפורמת Pay-In-Time (ביחד: "הפלטפורמה"). הפלטפורמה מאפשרת, בין היתר, לנהל חשבון ארנק דיגיטלי, לבצע העברות כספים ללקוחות הפלטפורמה או לגורמים אחרים, להמיר כספים למט"ח וכן להטעין כספים לכרטיס נטען המשמש לביצוע רכישות במגוון בתי עסק. תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש" או "התקנון") מהווים הסכם מחייב בין החברה לבין כל גורם העושה שימוש כלשהו בפלטפורמה ("המשתמש") וחלים על כל שימוש שנעשה בכל חלק של הפלטפורמה.

2. הגדרות

בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם, אלא אם נכתב במפורש אחרת:
2.1. "לקוח": משתמש רשום, קרי משתמש שפתח חשבון בפלטפורמה, בהתאם להוראות סעיף ‎4 להלן.
2.2. "לקוח פרטי": יחיד העושה בפלטפורמה שימוש לצרכים אישיים, כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת.
2.3. "לקוח עסקי": יחיד שהינו עוסק, תאגיד מכל סוג שהוא או כל יישות משפטית אחרת העושה בפלטפורמה שימוש לצורך עסקי או מסחרי, כפי שייקבע על ידי החברה מעת לעת.
2.4. "חשבון הלקוח בפלטפורמה": חשבון המנוהל לטובת לקוח במסגרת הפלטפורמה והמשמש, בין היתר, לביצוע פעולות תשלום.
2.5. "פעולת תשלום": איזה מהפעולות הבאות: הפקדת כספים לחשבון בפלטפורמה או העברת כספים לחשבון בפלטפורמה או העברת כספים לחשבון חיצוני לפלטפורמה או הרשאה לחיוב חשבון בפלטפורמה (לרבות ביצוע חיוב מכוחה) או המרת מט"ח לחשבון בפלטפורמה.
2.6. "משלם": מי שמעביר כספים במסגרת פעולת התשלום.
2.7. "מוטב": מי שמקבל כספים במסגרת פעולת התשלום.
2.8. "הפקדת כספים לחשבון בפלטפורמה": העברת כספים מחשבון בנק שאיננו חשבון בפלטפורמה לחשבון הלקוח בפלטפורמה, ולעניין זה אין נפקא מינה אם המשלם והמוטב הם אותו אדם או תאגיד.
2.9. "העברת כספים לחשבון בפלטפורמה": העברת כספים מחשבון הלקוח בפלטפורמה לחשבון אחר בפלטפורמה, ולעניין זה אין נפקא מינה אם המשלם והמוטב הם אותו אדם או תאגיד.
2.10. "העברת כספים לחשבון חיצוני לפלטפורמה": העברת כספים מחשבון הלקוח בפלטפורמה לחשבון בנק שאיננו חשבון בפלטפורמה, ולעניין זה אין נפקא מינה אם המשלם והמוטב הם אותו אדם או תאגיד.
2.11. "הרשאה לחיוב חשבון בפלטפורמה": מתן הרשאה לביצוע העברות כספים עתידיות, בעלות אופי חוזר, מחשבון הלקוח בפלטפורמה לחשבון אחר בפלטפורמה, ולעניין זה אין נפקא מינה אם המשלם והמוטב הם אותו אדם או תאגיד.
2.12. "המרת מט"ח לחשבון בפלטפורמה": המרה של כספים הרשומים בחשבון הלקוח בפלטפורמה בשקלים חדשים לכספים במטבע חוץ (הנמנה על סוגי המטבעות שהחברה תאפשר את רכישתם מעת לעת) שיירשמו בחשבון אחר של הלקוח בפלטפורמה.
2.13. "הוראת ביצוע": הוראה של לקוח לחברה לבצע פעולת תשלום, הניתנת באמצעות הפלטפורמה או באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות.
2.14. "מוקד שירות הלקוחות": מוקד שירות הלקוחות של הפלטפורמה שיופעל על ידי החברה בימים א׳ עד ה׳ בשעות 09:00 – 17:00, למעט בימי חג ו/או ימי שבתון רשמיים בישראל ובמקרים שאינם בשליטתה של החברה (כגון כוח עליון, פגעי טבע, הפסקות חשמל, בעיות תקשורת, מלחמה, פעולות טרור, שביתות וכיו"ב), בפרטי הקשר כדלקמן: טלפון – 972-3-619-1000+, דואר אלקטרוני – support@cozmoglobal.com, כתובת – מגדלי ב.ס.ר. 2, בן גוריון 1 בני ברק 5120149.
2.15. "יום עסקים": ימים א' עד ה' בכל שבוע ובלבד שאינם חג, מועד, ערב חג ו/או יום שבתון או יום בו לא מתנהלים עסקי בנקים כסדרם (לרבות עקב כוח עליון, פגעי טבע, הפסקות חשמל, בעיות תקשורת, מלחמה, פעולות טרור, שביתות וכיו"ב) בישראל ובמדינה בה מנוהל חשבון הבנק של המוטב.
2.16. "יום עסקים להמרה": ימים ב' עד ו' בכל שבוע ובלבד שאינם חג, מועד, ערב חג ו/או יום שבתון או יום בו לא מפורסמים שערים יציגים על ידי בנק ישראל.
2.17. "המנפיק": מקס איט פיננסים בע"מ, ח.פ. 512905423, ומקס איט פיקדונות בע"מ, ח.פ. 513240879, או כל מנפיק אחר עימו החברה תתקשר מעת לעת.
2.18. "כרטיס/ים": כרטיס נטען (PrePaid) בינלאומי שיונפק על-ידי המנפיק ומהווה כרטיס חיוב (כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981), באמצעותו החברה תוכל לטעון סכומים בעבור הלקוח, ובאמצעותו ניתן יהיה לבצע עסקאות בכרטיס, כפי שתקבע החברה מעת לעת.
2.19. "בית/בתי עסק": בית-עסק, בנק או כל גורם אחר, בישראל או מחוצה לה, המספק למחזיק בכרטיס מצרכים, שירותים, או כספים, ואשר מכבד את הכרטיס.
2.20. "טעינת כספים בכרטיס": פעולה של הקצאת ערך כספי לזכות הכרטיס מתוך הכספים הרשומים בחשבון הלקוח בפלטפורמה.
2.21. "משיכת מזומן מהכרטיס": משיכת כספים באמצעות הכרטיס דרך מכשירי כספומט ומכשירים דומים אחרים כפי שהמנפיק יאפשר מעת לעת, בסכומים ובמטבעות כפי שהמנפיק יאפשר מעת לעת.
2.22. "ביצוע עסקה בכרטיס": ביצוע תשלום באמצעות הכרטיס בבית העסק, לאחר קבלת אישור המנפיק.
2.23. "ביצוע עסקה כפויה בכרטיס": עסקה שבוצעה באמצעות כרטיס (1) שלא עבר אקטיבציה; או (2) תוך הפרה של מגבלה כלשהי (לרבות מכוח מאפייני הכרטיס הרלוונטי) החלה על השימוש באותו כרטיס; או (3) בלא קבלת אישור עסקה על-ידי המנפיק או ארגוני כרטיסי האשראי הבינלאומיים, לרבות אגב פעילות הונאה.
2.24. "הסכם השימוש בכרטיס": "הסכם מחזיק כרטיס" ו-"טופס בקשה וגילוי נאות – הנפקת כרטיס נטען" שנחתמו על ידי הלקוח, המסדירים את הנפקת הכרטיס ללקוח ואת אופן השימוש בו.
2.25. "חוק שירותי תשלום": חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019, לרבות תקנות שהותקנו שיותקנו מכוחו, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
2.26. "חוק איסור הלבנת הון": חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, או חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, לרבות תקנות וצווים שהותקנו או שיותקנו מכוחם, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, וכן כל חוק שיבוא במקומם.
2.27. "פקודת מס הכנסה": פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, לרבות תקנות וצווים שהותקנו או שיותקנו מכוחה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, וכן כל חוק שיבוא במקומה.
2.28. "מחירון העמלות של החברה": סכומי העמלות שהחברה רשאית לגבות מכל לקוח בגין השירותים המוצעים במסגרת הפלטפורמה, כפי שמפורט בפלטפורמה וכפי שיתעדכן מעת לעת.

3. כללי

3.1. במתן אישורו לאמור בתקנון זה, מצהיר ומתחייב הלקוח כי הוא מודע לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הפלטפורמה, וכן לכל דין אשר חל או יחול על השימוש בפלטפורמה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה הנוגעת, במישרין או בעקיפין, לפלטפורמה.
3.2. מודגש כי כל פעולה או עסקה שנעשית על-ידי הלקוח באמצעות הפלטפורמה נעשית לפי שיקול דעתו ובאחריותו בלבד. החברה וכל מי מטעמה (לרבות עובדיה, מנהליה, יועציה וספקיה) לא ישאו באחריות כלשהי בשום מקרה ובכל דרך לכל נזק (לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי ו/או מיוחד), אובדן (לרבות אובדן הכנסות, אובדן מידע או נתונים), הפסד, תשלום או הוצאה, מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח או לצד שלישי כלשהו בשל השימוש בפלטפורמה, בתכנים המוצגים בה ובשירותים המוצעים במסגרתה.
3.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הוראה מהוראות תקנון זה או להוסיף עליהן מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה של שינויים כאמור, הלקוח יידרש לאשר את הסכמתו לכך כתנאי להמשך שימושו בפלטפורמה. ככל שהלקוח אינו מסכים לשינויים כאמור, עליו להימנע מהמשך השימוש בפלטפורמה. עוד מובהר כי הפלטפורמה עשויה להכיל הודעות או תנאים נוספים אשר יש בהן כדי לגבור על ההוראות הכלליות שבתקנון זה. 

4. רישום לפלטפורמה ופתיחת חשבון

4.1. על מנת לעשות שימוש בפלטפורמה, על המשתמש להירשם לפלטפורמה ולפתוח בה חשבון, באמצעות מילוי כל הפרטים והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך פתיחת החשבון, כפי שיעודכנו על ידי החברה מעת לעת. בעת השלמת תהליך הרישום על המשתמש לוודא ולאשר כי הפרטים שנמסרו על ידו מלאים ונכונים. כל משתמש רשאי לפתוח רק חשבון אחד.
4.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎4.1 לעיל, ידוע למשתמש כי פתיחת חשבון בפלטפורמה כפופה לקיום כל התנאים הבאים, והוא מתחייב להמשיך ולקיים תנאים אלו כל עוד הוא עושה שימוש בפלטפורמה: א. העדר הוראה בדין, בהסכם או אחרת, המונעת ו/או המגבילה את הלקוח מלפתוח חשבון בפלטפורמה ולעשות בה שימוש. ב. פתיחת החשבון בפלטפורמה אינה טעונה כל אישור או הסכמה, או במקרה בו נדרש אישור או הסכמה כאמור, הם הושגו עובר למועד פתיחת החשבון. ג. השלמת הליך הכר את הלקוח (KYC) בהתאם לנהלי החברה ולשביעות רצונה. במסגרת ההליך על הלקוח להצהיר, בין היתר, כי הוא נרשם לפלטפורמה ופותח בה חשבון עבור עצמו בלבד ולא בנאמנות עבור אחר, ובמקרה שהלקוח הינו לקוח עסקי על היחיד/ים הנרשמ/ים בשמו להצהיר כי הם מוסמכים לפעול בשם הלקוח העסקי. ד. הלקוח רשום כדין בישראל (במקרה שהלקוח הינו לקוח עסקי). ה. הלקוח הינו בגיר (מעל גיל 18) והוא אזרח מדינת ישראל או בעל רישיון לישיבת קבע תקף או בעל רישיון לישיבת ארעי תקף או בעל אשרת עבודה תקפה (במקרה שהלקוח הינו לקוח פרטי). ו. ברשות הלקוח מכשיר טלפון סלולרי המוגן בקוד נעילה הידוע רק לו אשר מאפשר שימוש תקין בפלטפורמה. ז. מתן כל המידע הנדרש לצורך פתיחת החשבון והמצאת אסמכתאות לכך, לרבות שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות/מס' דרכון, מיקום הנפקת תעודת זהות/דרכון ותוקף, אשרת שהיה לעובד זר בתוקף, תאריך לידה, אזרחות, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מס' תיק במס הכנסה, מצב משפחתי וכל מידע אחר כפי שיידרש על ידי החברה מעת לעת (לרבות לאור דרישות רגולטוריות). ח. לא התקיימו איזה מהמקרים המנויים בסעיף 10 להלן.
4.3. הלקוח מתחייב לעדכן את הפרטים שמסר בעת פתיחת החשבון, בכל שינוי שחל בהם, במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו ולהודיע לחברה על כל שינוי בפרטים האמורים. הלקוח פוטר את החברה מאחריותה והתחייבויותיה לפי תקנון זה במקרה שפרט כלשהו מהפרטים הנוגעים ללקוח איננו נכון או איננו שלם ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל מעשה או מחדל שביצעה בשל כך שאיזה מהפרטים איננו נכון או איננו שלם כאמור.
4.4. הרישום לפלטפורמה הינו באמצעות מספר מנוי סלולרי המשויך למכשיר טלפון סלולרי המוחזק על ידי הלקוח ותומך בשירותי קבלה ומשלוח של הודעות טקסט (SMS) וכן בהפעלה של פרוטוקול גלישה אינטרנטית באמצעות רשת הסלולר ובאמצעות Wi-Fi. בהסכמה לתנאי שימוש אלה או בעצם השימוש בפלטפורמה המשתמש מסכים למשלוח וקבלת הודעות טקסט (SMS) מהחברה בקשר עם השימוש בפלטפורמה. מובהר כי מאחר ומספר המנוי משויך לספקית רשת הסלולר של הלקוח, היא תהיה חשופה למידע המועבר במסגרת השימוש בפלטפורמה.
4.5. במסגרת תהליך פתיחת חשבון הלקוח בפלטפורמה, על הלקוח לבחור סיסמה אשר תשמש אותו לצורך חיבורו לפלטפורמה וביצוע פעולות ועסקאות באמצעותה ("הסיסמה"). על הלקוח חלה החובה לשמור את הסיסמה בסודיות, לא להחזיקה בצמוד למחשב או המכשיר הסלולרי שלו ולא להעבירה או לגלותה לכל גורם אחר וכן לעשות שימוש בחשבונו בפלטפורמה בעצמו בלבד (במקרה של לקוח פרטי) או באמצעות המורשים מטעמו (במקרה של לקוח עסקי). בנוסף, עובר לאישור כל הוראת ביצוע על ידי הלקוח תישלח ללקוח הודעת טקסט (SMS) מהחברה עם קוד אימות חד פעמי (OTP) לצורך הזדהות ("קוד האימות").
4.6. בכפוף לכל דין יהיה הלקוח אחראי באופן בלעדי לכל שימוש שייעשה בחשבון שלו בפלטפורמה תוך שימוש בסיסמא או בקוד האימות שלו, והחברה אינה ולא תהיה אחראית לכל שימוש לרעה, מכל סוג שהוא, שייעשה בחשבון הלקוח בפלטפורמה על ידי כל גורם שהוא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל פעולה או עסקה שתבוצע על ידי גורם שזיהה את עצמו בסיסמה של הלקוח או בקוד האימות שנשלח אליו, תחייב את אותו הלקוח לכל דבר ועניין, גם אם יתברר בדיעבד כי מדובר היה בגורם אחר שאיננו הלקוח, והכל בכפוף לכל דין.
4.7. הלקוח נדרש להודיע למוקד שירות הלקוחות, מייד עם היוודע לו על כך, על כל חשש לשימוש בלתי מורשה בחשבון שלו, לאובדן או גניבת הסיסמה שלו או חשיפתם לצדדים שלישיים ועל כל אובדן או גניבה או מכירה או העברה של מכשיר הטלפון הסלולרי שלו באמצעותו הוא עושה שימוש בפלטפורמה, וכן ימסור לחברה לפי דרישתה פרטים על נסיבות האובדן או הגניבה כאמור. לאחר קבלת ההודעה כאמור, תפעל החברה למניעת המשך השימוש בחשבון הלקוח בפלטפורמה עד להפקת סיסמה חדשה או עד לעדכון פרטי מכשיר הטלפון הסלולרי החדש של הלקוח, לפי המקרה והעניין.
4.8. מובהר כי על אף האמור, החברה תהיה רשאית שלא לפתוח חשבון עבור משתמש מסוים או שלא להרשות ללקוח לעשות שימוש בפלטפורמה או לבצע פעולה או עסקה כלשהי באמצעות הפלטפורמה או למנוע את גישתו לפלטפורמה, כולה או חלקה, לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב, או לבטל את רישום הלקוח לפלטפורמה ולסגור את חשבונו (ובמקרה כזה יחולו הוראות סעיף 11.2 להלן), וזאת מטעם סביר כלשהו (לרבות בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף ‎10 להלן), כפי שייראה לחברה לנכון, במסירת הודעה בכתב על כך ללקוח. במקרה של סירוב החברה לביצוע פעולת תשלום שהלקוח מבקש לבצע, תפרט החברה בהודעה כאמור את הטעמים לסירוב ואת האופן שבו הלקוח יכול לתקן את הפגם שהביא לסירוב, אם ישנו, אלא אם כן מסירת הודעה או פירוט הטעמים כאמור עלול לסכל את המטרה שלשמה נדרש הסירוב, בין השאר אם פירוט כאמור אסור על פי דין או אם התקיים חשש סביר לכך שהלקוח מבצע הונאה.

5. חשבון הלקוח בפלטפורמה

5.1. לקוח שנפתח עבורו חשבון בפלטפורמה, רשאי להפקיד כספים לחשבון או לקבל כספים לחשבון, ולבצע פעולות ועסקאות באמצעות הכספים הרשומים בחשבון בהתאם להוראות תקנון זה, וזאת עד לגובה יתרת הזכות בחשבון.
5.2. מובהר כי החברה מחזיקה את כל הכספים הרשומים בחשבונות הלקוחות בפלטפורמה בחשבון בנק ייעודי, אחד או יותר, על שם החברה, אשר אינו משמש לכל פעילות אחרת של החברה למעט שמירת הכספים של הלקוחות בפלטפורמה (לרבות כספים המגיעים למנפיק בגין פעולות שביצעו הלקוחות בכרטיסים ("חשבון הבנק של הפלטפורמה"). עוד מובהר כי החברה לא תשלם ואינה מחויבת לשלם כל ריבית או תשלום אחר ללקוח בגין הכספים שיוחזקו על ידי החברה עבורו ויירשמו לזכותו בחשבון הלקוח בפלטפורמה ובכל מקרה אין לראות ביתרת זכות של הלקוח בחשבונו כקבלת פיקדון של הלקוח על ידי החברה.
5.3. הלקוח לא יהיה רשאי להיכנס ליתרת חובה בחשבון הלקוח בפלטפורמה והחברה תהיה רשאית למנוע ביצוע פעולה או עסקה מסוימת, או לבטל אותה אף לאחר שבוצעה ולהשיב את הכספים למשלם, שכתוצאה ממנה עשוי החשבון, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, להימצא ביתרת חובה.
5.4. בנוסף, בכל מקרה בו יעלה חשד לביצוע פעולה או עסקה בלתי חוקית, או לביצוע פעולה או עסקה האסורה לפי הוראות תקנון זה, תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ביצוע פעולה או עסקה מסוימת, או לבטל אותה אף לאחר שבוצעה ולהשיב את הכספים לגורם המשלם, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.
5.5. במקרה בו חרף האמור לעיל, תיווצר יתרת חובה בחשבון הלקוח בפלטפורמה, מכל סיבה שהיא, הלקוח מתחייב לשלם את החוב לחברה מיד עם דרישתה הראשונה ובאופן שייקבע על ידה. מובהר כי בכל מקרה אין לראות ביתרת חובה של הלקוח בחשבונו, אם וככל שתיווצר, כמתן אשראי של החברה ללקוח.
5.6. הלקוח יהיה אחראי לעקוב אחר הפעולות והעסקאות הנרשמות בחשבון הלקוח בפלטפורמה. במקרה בו יהיו ללקוח שאלות ו/או השגות בנוגע לאיזה מהפעולות או העסקאות שנרשמו בחשבונו, או בכל סוגיה ו/או ענין אחר הנוגעים לשימוש בפלטפורמה (לרבות תמיכה טכנית בה), הלקוח נדרש לפנות למוקד שירות הלקוחות בהקדם האפשרי. יובהר כי מתן מענה ללקוח באמצעות מוקד שירות הלקוחות מותנה בביצוע הליך זיהוי טלפוני של הלקוח לשביעות רצונה של החברה.
5.7. ידוע ללקוח כי חלק מהפעולות והעסקאות המבוצעות באמצעות הפלטפורמה אינן ניתנות לביטול, לרבות במקרה בו בקשת הביטול מקורה בטעות של הלקוח. על כן, על הלקוח מוטלת החובה לשוב ולבדוק את פרטי הפעולה או העסקה טרם אישורה. מובהר כי החברה לא תישא באחריות לטעויות שמקורן באי דיוק או שגיאות במסירת הפרטים המבוקשים על ידי הלקוח.
5.8. השימוש בפלטפורמה וביצוע פעולות ועסקאות באמצעותה עשוי להיות כרוך בתשלום בהתאם למחירון העמלות של החברה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מובהר כי מחירון העמלות של החברה עשוי להשתנות מעת לעת, כולו או מקצתו, ובמקרה כזה הוא יעודכן בפלטפורמה 30 ימים מראש. הלקוח מאשר בזאת לחברה לגבות עמלות בגין השירותים המוצעים בפלטפורמה בהתאם למחירון העמלות של החברה, זאת באמצעות חיוב חשבון הלקוח בפלטפורמה על ידי החברה, מעת לעת, בסכומי העמלות הרלבנטיות והעברתם לחשבון בנק של החברה כפי שיהיה מעת לעת. בנוסף, יתכן ויחולו על הלקוח חיובים נוספים על ידי צדדים שלישיים, לרבות חיובים בגין שימוש במכשיר הסלולרי שלו, חיובים עבור גלישה ברשת האינטרנט, חיובים מאת המנפיק וחיובים מאת תאגידים בנקאיים, בישראל ובחו"ל, אליהם מתבצעת העברת כספים מחשבון הלקוח בפלטפורמה. 

6. השירותים המוצעים במסגרת הפלטפורמה 

הפלטפורמה נועדה לאפשר ללקוח לבצע מגוון פעולות ועסקאות, הכל בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה וליתר התנאים והנהלים שייקבעו על ידי החברה מעת לעת וכן בכפוף לכל דין. להלן תיאור לגבי השירותים הנפוצים המוצעים במסגרת הפלטפורמה, כאשר מובהר כי בחברה רשאית להגביל, לשנות או לבטל את מתן השירותים או חלק מהם מעת לעת:
6.1. הפקדת כספים לחשבון בפלטפורמה
6.1.1. באפשרות הלקוח להפקיד או לקבל בחשבון הלקוח בפלטפורמה כספים, בסכומים ובמטבעות כפי שהחברה תאפשר מעת לעת.
6.1.2. לקוח המעוניין לבצע או שתבוצע עבורו הפקדת כספים לחשבון בפלטפורמה יידרש למלא הוראת ביצוע ולאשר את פרטיה. הוראת הביצוע תכלול, בין היתר, את סכום הכספים המופקדים ואת פרטי חשבון הבנק של המשלם.
6.1.3. מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לאפשר את ביצוע הפקדת הכספים לחשבון בפלטפורמה או לדרוש מהלקוח מידע ומסמכים נוספים בטרם קבלת החלטה בענין ההפקדה, וזאת בשים לב בין היתר להוראות הדין החלות או עשויות לחול על ההפקדה (לרבות בהתאם לחוק איסור הלבנת הון או לפקודת מס הכנסה) או לכללים והנהלים החלים בבנק בו מנוהל חשבון הבנק של הפלטפורמה, וכן תהיה רשאית לדווח על הפעולה המבוקשת לגורמים הרלבנטיים על פי חוק.
6.1.4. ידוע ללקוח כי החברה לא תתאפשר בשום מקרה הפקדת כספים מחשבון בנק המנוהל במדינות שקיים איסור או מגבלה על העברת כספים מהן לחשבון הבנק של הפלטפורמה. בנוסף, לצורך ביצוע הפקדת הכספים על הלקוח לוודא כי בבעלות המשלם חשבון פעיל בתאגיד בנקאי מורשה וכי במסגרת הוראת ההעברה שתימסר לתאגיד הבנקאי כאמור ימולאו פרטי חשבון הבנק של הפלטפורמה שיצוינו על ידי החברה בהוראת הביצוע. מובהר כי העברת הכספים לחשבון הבנק של הפלטפורמה לצורך הפקדת הכספים לחשבון הפלטפורמה תתאפשר אך ורק באמצעות העברה בנקאית אלקטרונית (ולא במזומן, שיק וכיו"ב).
6.1.5. לקוח המעוניין להשלים את הפקדת הכספים לחשבון בפלטפורמה יעביר או ידאג שיועבר לחשבון הבנק של הפלטפורמה כספים בסכום שצוין בהוראת הביצוע שנערכה על ידי הלקוח וישלח למוקד שירות הלקוחות ו/או באמצעות הפלטפורמה את אישור העברת הכספים מחשבון הבנק של המשלם לחשבון הבנק של הפלטפורמה.
6.1.6. בכפוף לאמור לעיל, הפקדת הכספים לחשבון בפלטפורמה תושלם, ופעולת התשלום תירשם בחשבון הלקוח, ביום העסקים העוקב לאחר זיכוי חשבון הבנק של הפלטפורמה בסכום שצוין בהוראת הביצוע שנערכה על ידי הלקוח. לאחר השלמת ההפקדה תישלח ללקוח הודעת טקסט (SMS). מרגע שהושלמה ההפקדה, לא ניתן לבטלה.
6.2. העברת כספים לחשבון בפלטפורמה
6.2.1. באפשרות הלקוח להעביר כספים מחשבון הלקוח בפלטפורמה לחשבון אחר בפלטפורמה, בסכומים ובמטבעות כפי שהחברה תאפשר מעת לעת.
6.2.2. לקוח המעוניין לבצע העברת כספים לחשבון בפלטפורמה יידרש למלא הוראת ביצוע ולאשר את פרטיה. הוראת הביצוע תכלול, בין היתר, את סכום הכספים המועברים ואת פרטי החשבון בפלטפורמה של המוטב.
6.2.3. מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לאפשר את ביצוע העברת הכספים לחשבון בפלטפורמה או לדרוש מהלקוח מידע ומסמכים נוספים בטרם קבלת החלטה בעניין ההעברה, וזאת בשים לב בין היתר להוראות הדין החלות או עשויות לחול על ההעברה (לרבות בהתאם לחוק איסור הלבנת הון או לפקודת מס הכנסה), וכן תהיה רשאית לדווח על הפעולה המבוקשת לגורמים הרלבנטיים על פי חוק. עוד מובהר כי במקרה הצורך החברה תהיה רשאית לנכות מהכספים המועברים מס בסכומים ובשיעורים המתחייבים על פי פקודת מס הכנסה.
6.2.4. בכפוף לאמור לעיל, העברת הכספים לחשבון בפלטפורמה תושלם, ופעולת התשלום תירשם בחשבון המשלם ובחשבון המוטב, ביום העסקים העוקב לאחר אישור המשלם את פרטי הוראת הביצוע שנערכה על ידו. לאחר השלמת ההעברה תישלחנה למשלם ולמוטב הודעות באמצעות מערכת ההודעות בפלטפורמה. מרגע שהושלמה ההעברה, לא ניתן לבטלה.
6.3. העברת כספים לחשבון חיצוני לפלטפורמה
6.3.1. באפשרות הלקוח להעביר כספים מחשבון הלקוח בפלטפורמה לחשבון בנק שאיננו חשבון בפלטפורמה, בסכומים ובמטבעות כפי שהחברה תאפשר מעת לעת.
6.3.2. לקוח המעוניין לבצע העברת כספים לחשבון חיצוני לפלטפורמה יידרש למלא הוראת ביצוע ולאשר את פרטיה. הוראת הביצוע תכלול, בין היתר, את מטרת העברת הכספים, סכום הכספים המועברים ואת פרטי חשבון הבנק של המוטב.
6.3.3. מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לאפשר את ביצוע העברת הכספים לחשבון חיצוני לפלטפורמה או לדרוש מהלקוח מידע ומסמכים נוספים בטרם קבלת החלטה בענין ההעברה, וזאת בשים לב בין היתר להוראות הדין החלות או עשויות לחול על ההעברה (לרבות בהתאם לחוק איסור הלבנת הון או לפקודת מס הכנסה) או לכללים והנהלים החלים בבנק בו מנוהל חשבון הבנק של הפלטפורמה, וכן תהיה רשאית לדווח על הפעולה המבוקשת לגורמים הרלבנטיים על פי חוק. עוד מובהר כי במקרה הצורך החברה תהיה רשאית לנכות מהכספים המועברים מס בסכומים ובשיעורים המתחייבים על פי פקודת מס הכנסה.
6.3.4. ידוע ללקוח כי החברה לא תתאפשר בשום מקרה העברת כספים לחשבון חיצוני לפלטפורמה המנוהל במדינות שקיים איסור או מגבלה על העברת כספים אליהן מחשבון הבנק של הפלטפורמה. בנוסף, לצורך ביצוע העברת הכספים על הלקוח לוודא כי בבעלות המוטב חשבון פעיל בתאגיד בנקאי מורשה.
6.3.5. בכפוף לאמור לעיל, העברת הכספים לחשבון חיצוני לפלטפורמה תושלם, ופעולת התשלום תירשם בחשבון המשלם, ביום העסקים העוקב לאחר אישור המשלם את פרטי הוראת הביצוע שנערכה על ידו. לאחר השלמת ההעברה תישלח למשלם הודעה באמצעות מערכת ההודעות בפלטפורמה. מרגע שהושלמה ההעברה, לא ניתן לבטלה.
6.4. הרשאה לחיוב החשבון בפלטפורמה
6.4.1. באפשרות הלקוח לתת הרשאה לביצוע העברות כספים עתידיות, בעלות אופי חוזר, מחשבון הלקוח בפלטפורמה לחשבון אחר בפלטפורמה, בסכומים ובמטבעות כפי שהחברה תאפשר מעת לעת.
6.4.2. לקוח המעוניין לתת הרשאה לחיוב חשבון בפלטפורמה יידרש למלא הוראת ביצוע ולאשר את פרטיה. הוראת הביצוע תכלול, בין היתר, את מטרת העברת הכספים, סכומי הכספים שיועברו, מועדי ההעברה ואת פרטי החשבון בפלטפורמה של המוטב.
6.4.3. מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לאפשר ביצוע של העברת הכספים במסגרת ההרשאה לחיוב החשבון בפלטפורמה או לדרוש מהלקוח מידע ומסמכים נוספים בטרם קבלת החלטה בענין כל העברה, וזאת בשים לב בין היתר להוראות הדין החלות או עשויות לחול על ההעברה (לרבות בהתאם לחוק איסור הלבנת הון או לפקודת מס הכנסה) או לכללים והנהלים החלים בבנק בו מנוהל חשבון הבנק של הפלטפורמה, וכן תהיה רשאית לדווח על הפעולה המבוקשת לגורמים הרלבנטיים על פי חוק. עוד מובהר כי במקרה הצורך החברה תהיה רשאית לנכות מהכספים המועברים מס בסכומים ובשיעורים המתחייבים על פי פקודת מס הכנסה. אישרה החברה את הוראת הלקוח לבצע הרשאה לחיוב, היא תציין בהודעה ללקוח את ההגבלות לעניין העברת הכספים במסגרת ההרשאה, אם ישנן, וכן תציין את זכותו של הלקוח לביטול ההרשאה או חיוב מכוחה בכל עת (ובלבד שהודעה על ביטול חיוב מסוים שחויב בו הלקוח מכוח הרשאה לחיוב תימסר לחברה לא יאוחר משלושה ימי עסקים ממועד החיוב). דחתה החברה את הוראת הלקוח לבצע הרשאה לחיוב, היא תציין בהודעה ללקוח את הנימוקים לכך.
6.4.4. בכפוף לאמור לעיל, כל העברת כספים במסגרת ההרשאה לחיוב החשבון בפלטפורמה תושלם, ופעולת התשלום תירשם בחשבון המשלם ובחשבון המוטב, ביום העסקים העוקב לאחר מועד ההעברה שצוין בהוראת הביצוע שנערכה על ידי המשלם. מרגע שהושלמה ההעברה, לא ניתן לבטלה.
6.5. המרת מט"ח לחשבון בפלטפורמה
6.5.1. באפשרות הלקוח להמיר כספים הרשומים בחשבון הלקוח בפלטפורמה לכספים במטבע אחר שיירשמו בחשבון אחר של הלקוח בפלטפורמה, וזאת בסכומים ובמטבעות כפי שהחברה תאפשר מעת לעת.
6.5.2. לקוח המעוניין לבצע המרת מט"ח לחשבון בפלטפורמה יידרש למלא הוראת ביצוע ולאשר את פרטיה. הוראת הביצוע תכלול, בין היתר, את סוג המטבע הנרכש ואת שער החליפין המבוקש לביצוע ההמרה בהתאם לשערי החליפין, אחד או יותר, שיוצעו לו על ידי החברה ("שער החליפין המבוקש").
6.5.3. מובהר כי החברה תהיה רשאית שלא לאפשר את ביצוע המרת המט"ח לחשבון בפלטפורמה בהתאם לשער החליפין המבוקש, וזאת בשים לב בין היתר לפרק הזמן שחלף ממועד משלוח הוראת הביצוע ועד מועד אישורה על ידי החברה. בכל מקרה, שער החליפין שלפיו תבוצע המרת המט"ח לחשבון בפלטפורמה יהיה שער החליפין שייקבע על ידי החברה במועד אישורה את הוראת הביצוע ("שער החליפין המאושר"), כפי שיצוין בהודעה על אישור פעולת התשלום שתישלח ללקוח. עוד מובהר כי שער החליפין המאושר, כמו גם שער החליפין המבוקש, שונים מהשערים היציגים כפי שמפורסמים על ידי בנק ישראל או כל גוף אחר באותה עת וקביעתם נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
6.5.4. בכפוף לאמור לעיל, המרת המט"ח לחשבון בפלטפורמה תושלם, ופעולת התשלום תירשם בחשבון הלקוח, ביום העסקים להמרה העוקב לאחר אישור הלקוח את פרטי הוראת הביצוע שנערכה על ידו. לאחר השלמת ההמרה תישלח ללקוח הודעה באמצעות מערכת ההודעות בפלטפורמה. מרגע שהושלמה ההמרה, לא ניתן לבטלה.
6.6. טעינת כספים בכרטיס
6.6.1. באפשרות הלקוח לטעון כספים בכרטיס מתוך הכספים הרשומים בחשבון הלקוח בפלטפורמה, בסכומים ובמטבעות כפי שהמנפיק יאפשר מעת לעת.
6.6.2. על טעינת הכספים בכרטיס יחולו הוראות ההסכם לשימוש בכרטיס והמגבלות והכללים שנקבעו במסגרתו.
6.6.3. לקוח המעוניין לבצע טעינת כספים בכרטיס יידרש למלא הוראת ביצוע ולאשר את פרטיה. הוראת הביצוע תכלול, בין היתר, את סכום הכספים הנטענים.
6.6.4. בכפוף לאמור בהסכם לשימוש בכרטיס, טעינת הכספים בכרטיס תושלם, ופעולת התשלום תירשם בחשבון המשלם, בסמוך לאחר אישור הלקוח את פרטי הוראת הביצוע שנערכה על ידו. לאחר השלמת הטעינה תישלח ללקוח הודעה באמצעות מערכת ההודעות בפלטפורמה. מרגע שהושלמה הטעינה, לא ניתן לבטלה.
6.7. משיכת מזומן מהכרטיס
6.7.1. באפשרות הלקוח למשוך כספים באמצעות הכרטיס דרך מכשירי כספומט ומכשירים דומים אחרים כפי שהמנפיק יאפשר מעת לעת, בסכומים ובמטבעות כפי שהמנפיק יאפשר מעת לעת.
6.7.2. על משיכת מזומן מהכרטיס יחולו הוראות ההסכם לשימוש בכרטיס והמגבלות והכללים שנקבעו במסגרתו.
6.8. ביצוע עסקה בכרטיס
6.8.1. באפשרות הלקוח לבצע תשלום באמצעות הכרטיס בבתי העסק, בסכומים ובמטבעות כפי שהמנפיק יאפשר מעת לעת.
6.8.2. על ביצוע עסקה בכרטיס יחולו הוראות ההסכם לשימוש בכרטיס. כל עסקה בכרטיס כפופה לקבלת האישורים הנדרשים לביצוע העסקה מהמנפיק. החברה לא תהיה אחראית לכל סירוב מצד המנפיק לבצע עסקה מסוימת והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך. מובהר כי הלקוח עשוי להיות מחויב בעמלות וחיובים שונים בהתאם להסכם השימוש שבינו לבין המנפיק. עוד מובהר כי כל עסקה בכרטיס המבוצעת על ידי הלקוח מבוצעת במישרין בין הלקוח לבין בית העסק הרלבנטי, והחברה אינה צד לכל עסקה כאמור. החברה איננה אחראית למוצרים או השירותים שבחר הלקוח לרכוש מבית העסק באמצעות הכרטיס, להספקתם ולתקינותם.

7. הצהרות והתחייבויות הלקוח

בנוסף ליתר הוראות תקנון זה, הלקוח מצהיר ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:
7.1. מקור הכספים המשמשים אותו לביצוע פעולה או עסקה מסוימת בפלטפורמה הוא לגיטימי, חוקי ואינו קשור לעבירה כלשהי על חוקי מדינת ישראל ו/או כל מדינה אחרת. מובהר כי האחריות בגין מהות הפעולה או העסקה שהלקוח מבקש לבצע חלה על הלקוח בלבד.
7.2. הוא מאשר לחברה לשמור מידע אודותיו שמסר לה וכן מידע הנוגע לשימוש שלו בפלטפורמה, וכן ידוע לו כי החברה תהיה רשאית לבצע בדיקות ואימות נתונים עם גורמים שונים לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי השימוש במידע אודות הלקוח יהא כפוף למדיניות הפרטיות של החברה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.
7.3. ידוע לו שלצורך מתן השירותים השונים באמצעות הפלטפורמה התקשרה החברה עם ספקים ונותני שירותים חיצוניים והוא מתחייב לפעול באופן שלא יפגע בהתחייבויות החברה כלפי אותם ספקים ונותני שירותים חיצוניים.
7.4. ידוע לו כי החברה איננה תאגיד בנקאי וכי השירותים המסופקים במסגרת הפלטפורמה אינם שירותים בנקאיים מכל סוג שהוא. מובהר כי החברה מחזיקה ברישיון (מורחב) למתן שירות בנכס פיננסי (כהגדרת מונחים אלה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016).
7.5. הוא ישתף פעולה עם החברה ככל שיידרש לצורך קיום הוראות תקנון זה, ובכלל זה יעמיד לרשותה את כל המידע שהיא נזקקת לו על מנת לאפשר את הפעלתה התקינה של הפלטפורמה.
7.6. הוא יישא בכל העמלות המתחייבות בגין השימוש שלו בפלטפורמה ומתן השירותים המוצעים במסגרתה בהתאם למחירון העמלות של החברה.
7.7. הוא ישלם את כל המיסים, ההיטלים, המכסים, השומות, האגרות, העמלות ותשלומי החובה האחרים מכל סוג שהוא שיוטלו על ידי רשות כלשהי או גוף אחר (לרבות בנקים ונאמנים) בקשר עם איזה מהפעולות או העסקאות שיבוצעו על ידו במסגרת הפלטפורמה וכן לכל דיווח הנדרש על פי כל דין בקשר לכך (לרבות בגין ביצוע העברות כספים מלקוח עסקי ללקוחות פרטיים הקשורים אליו).
7.8. ידוע לו שעל אף אמצעי הבקרה השונים בהם נוקטת החברה מעת לעת, ייתכנו מקרים בהם יתבצעו בחשבון הלקוח בפלטפורמה זיכויים או חיובים שגויים או פעולות שגויות. הלקוח מסכים כי בכל מקרה בו יתברר לחברה כי אירעו שגיאות כאמור, החברה תהיה רשאית, בכל עת, לחייב או לזכות את חשבון הלקוח בפלטפורמה על מנת לתקן את השגיאה ולהשיב את המצב לקדמותו. 

8. שימושים אסורים בפלטפורמה

המשתמש מסכים ומתחייב כי הוא לא יבצע בפלטפורמה או באמצעותה שימוש כמפורט להלן:
8.1. שימוש למטרה בלתי חוקית או אסורה כלשהי או שימוש הנוגד את הוראות הדין או כל התחייבות כלפי צד שלישי או שימוש הנוגד את הוראות תקנון זה (ובכלל זה ביצוע העברות כספים בלתי חוקיות או אסורות או רכישת מוצרים או שירותים בלתי חוקיים או אסורים (ובכלל זה הימורים, סמים, תוכן ושירותים למבוגרים, סחר בנשק, שירותי מין וסחר בבני אדם), לרבות בשל הפרת הוראות חוק איסור הלבנת הון או פקודת מס הכנסה או חוק שירותי תשלום).
8.2. שימוש לצורך רכישה או מכירה של מטבעות קריפטוגרפים או וירטואליים מסוגים שונים או שימוש לצורך רכישה או מכירה של ניירות ערך או נגזרים פיננסיים.
8.3. ביצוע פעולה או עסקה במסגרת הפלטפורמה באופן החורג מהמגבלות שנקבעו על ידי החברה ביחס לפעולה או העסקה האמורה או שימוש שאינו סביר בשים לב לשירותים המוצעים במסגרת הפלטפורמה.
8.4. שימוש מסחרי בפלטפורמה או בתכנים המוצגים בה (כאשר מובהר כי ביצוע העברות כספים מלקוח ללקוח אחר הקשור אליו אינו מהווה שימוש מסחרי לצורך סעיף זה).
8.5. העתקה, שכפול, שינוי, עיבוד, תרגום, הפצה, שידור או אחסון של תכנים המוצגים בפלטפורמה, חשבונות של לקוחות אחרים או מסדי נתונים כלשהם.
8.6. הצגת תוכן מהפלטפורמה בתוך מסגרת גלויה או סמויה או הצגת תוכן מהפלטפורמה בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי או מחסירים דבר כלשהו.
8.7. הפעלת כל יישום מחשב או תוכנה או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של התכנים המוצגים בפלטפורמה, כולם או חלקם.
8.8. העתקת רכיבי התוכנות המפעילות את הפלטפורמה ליישומים אחרים או פריצת התוכנות או פענוח צפנים או המבנה הפנימי של הנתונים או ביצוע הנדסה חוזרת (Reverse Engineering), הידור חוזר (Decompilation) או פירוק לחלקים (Disassembly).
8.9. שידור או הפצה של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס או תוכנה זדונית או קוד מחשב, המיועד להרוס, להפריע, להטריד או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המשמשים את החברה לצורך הפעלת הפלטפורמה.
8.10. העתקה, הפצה, שימוש או הפרה בכל דרך שהיא של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת של החברה או של צד שלישי כלשהו.
8.11. שיבוש או הפרה של כל זכות של משתמש אחר בפלטפורמה (לרבות הזכות לפרטיות) או איסוף רשימות של משתמשים או מידע אחר לגבי משתמשים בפלטפורמה, לרבות באמצעים אוטומטיים, או העברתו לצד שלישי.
8.12. התחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה מילוי פרטים שקריים, בלתי מדויקים ו/או בלתי מלאים במהלך הרישום לפלטפורמה או השימוש בפלטפורמה.
8.13. קבלת גישה בלתי מורשית לפלטפורמה, לתכנים המוצגים בה או לחשבונות של לקוחות אחרים או למערכות מחשבים, מסדי נתונים או רשתות המחוברות לפלטפורמה בכל דרך שהיא.
8.14. שימוש באופן שמפריע בכל דרך שהיא לפעילות התקינה של הפלטפורמה.

9. הגבלת אחריות החברה

9.1. הפלטפורמה, התכנים המוצגים בה, השירותים המוצעים בה והתוכנות המפעילות אותה, ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא. החברה איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא בנוגע לפלטפורמה ולשירותים המוצעים בה או לתכנים המוצגים בה. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה איננה מספקת כל מצג ואיננה אחראית, לכל אובדן, פגיעה או נזק, מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש או לכל גורם אחר, במישרין או בעקיפין, עקב (א) פגמים, ליקויים, תקלות, טעויות או כשלים ("כשלים") בתוכנות המפעילות את הפלטפורמה, לרבות בקישוריות שלהן למערכות אחרות, באלגוריתמים ובהנחות עליהם מבוססת התוכנות, או (ב) כשלים באבטחת הפלטפורמה, או (ג) אי נכונות, אי מהימנות, אי שלמות או אי עדכניות התכנים המוצגים בפלטפורמה, או (ד) בעיות או תקלות בקווי טלפון, קווי תקשורת, רשתות סלולריות, רשת האינטרנט, ספקי דואר אלקטרוני, ספקי סלולר, מערכות אלקטרוניות, ציוד חומרה או תוכנה.
9.2. מובהר כי החברה עושה מאמצים כדי לספק ללקוחות חווית שימוש איכותית ובטוחה בפלטפורמה, ואולם הפלטפורמה אינה חסינה מתקלות או בעיות והחברה אינה מתחייבת כי הפלטפורמה ו/או השירותים המוצעים בה יפעלו באופן רציף, ללא הפרעה וללא שיבושים, תקלות ו/או ניתוקים (ובכלל זה במערכות הממוחשבות ובמערכות התקשורת המאפשרות את השימוש בפלטפורמה) . החברה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו הפעילות בפלטפורמה לא ניתנה כסדרה ו/או ששירות כלשהו המסופק בה לא היה זמין או לא התבצע (לרבות במקרה בו פעולה או עסקה שניתנה הוראה עבורה על ידי הלקוח לא התבצעה או שהתבצעה במועד מאוחר יותר אך בתנאים נחותים יותר מבחינת הלקוח) או לכל נזק (לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי ו/או מיוחד), אובדן (לרבות אובדן הכנסות, אובדן מידע או נתונים), הפסד, תשלום או הוצאה, מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח או לצד שלישי כלשהו עקב כך.
9.3. החברה אינה צד ולא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לכל פעולה, עסקה או התקשרות שיבצע הלקוח עם צד שלישי כלשהו, אף אם היא מבוצעת כחלק מהשירותים הניתנים במסגרת השימוש בפלטפורמה, ובכלל זה ביצוע העברות כספים, הפקדות כספים, משיכות מזומנים, עסקאות בכרטיס וכל פעולה או עסקה אחרת עם צד שלישי. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי באחריות הלקוח להזין פרטים מדויקים עבור כל פעולה או עסקה שהוא מעוניין לבצע במסגרת הפלטפורמה ובמקרה של טעות בהזנת הנתונים לא תחול על החברה בשום צורה ואופן כל אחריות כלפי הלקוח או צד שלישי כלשהו, לרבות לביטול הפעולה או העסקה או להשבת כספים שהועברו. על אף האמור, החברה תסייע ללקוח לבטל פעולה או עסקה שביצע אם וככל שפנה הלקוח למוקד שירות הלקוחות באופן מיידי ועוד בטרם הושלמה הפעולה או העסקה על ידי החברה (ככל שהפעולה או העסקה האמורה דורשת את אישורה של החברה), אולם מובהר כי החברה לא מתחייבת לבטל את הפעולה או העסקה והאחריות בקשר עם האמור תחול בכל מקרה על הלקוח בלבד.
9.4. ההגבלות על אחריות החברה כאמור בתקנון זה (לרבות בסעיף 9 זה לעיל), יחולו באופן הנרחב ביותר המותר על פי דין, ואולם בכל מקרה בו אחריות החברה הינה מנדטורית, לא תעלה האחריות המצטברת של החברה כלפי הלקוח על סכום הפעולה או העסקה הרלוונטית נשוא החיוב. 

10. מניעת השימוש בפלטפורמה על ידי החברה, סגירת חשבון ביוזמת החברה 

החברה תהיה רשאית שלא להרשות ללקוח לעשות שימוש בפלטפורמה או לבצע פעולה או עסקה כלשהי באמצעות הפלטפורמה או למנוע את גישתו לפלטפורמה, כולה או חלקה, לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב, או לבטל את רישום הלקוח לפלטפורמה ולסגור את חשבונו (ובמקרה כזה יחולו הוראות סעיף 11.2 להלן), וזאת בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף ‎10 להלן או כקבוע בכל מקום אחר בתקנון זה, כפי שייראה לחברה לנכון, במסירת הודעה בכתב על כך ללקוח (אלא אם מסירת הודעה או פירוט הטעמים לכך עלולים לסכל את המטרה שלשמה נדרשת הפעולה של החברה כאמור, בין השאר אם הם אסורים על פי דין או אם התקיים חשש סביר לכך שהלקוח מבצע הונאה, ובלבד שההודעה או פירוט הטעמים כאמור יימסרו בהקדם האפשרי לאחר מכן), וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחר המוקנה לחברה לפי תקנון זה או כל דין, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך:
10.1. אם התברר לחברה כי בעת הרישום לפלטפורמה הלקוח מסר לה פרטים או מסמכים שגויים או לא עדכן אותה על שינוי בפרט כלשהו מהפרטים שמסר לה.
10.2. אם התברר לחברה כי הלקוח היה מעורב בביצוע עסקה כפויה בכרטיס או שהודיע על הכחשת עסקה בכרטיס שהתבררה כלא מוצדקת והחברה חושדת כי הלקוח פעל בזדון בעת ניסיון הכחשת העסקה.
10.3. אם קיים חשש לשימוש לרעה בחשבון הלקוח או לביצוע מעילה או הונאה או מעשה מרמה או לביצוע פעולה או עסקה חשודה (לרבות פעולה או עסקה בהיקפים גדולים ו/או בהיקפים שאינם אופייניים ללקוח).
10.4. אם הלקוח אינו משתף פעולה עם החברה או אינו מוסר לה מידע או פרטים הדרושים לחברה (לרבות בהתאם להוראות חוק איסור הלבנת הון או הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור).
10.5. אם הלקוח מבצע מעשה או מחדל כלשהו אשר יש בו כדי לגרום לפגיעה או לנזק לחברה או לפלטפורמה.
10.6. אם הוטל עיקול על זכויות, כולן או חלקן, בחשבון הלקוח בפלטפורמה או בכספים הרשומים בו.
10.7. אם הלקוח נכנס להליכי פשיטת רגל, פירוק, הקפאת הליכים או כינוס נכסים, או אם הלקוח נפטר (חו"ח).
10.8. אם הלקוח הורשע בעבירה פלילית המצדיקה, לדעת החברה, את ביטול רישום הלקוח לפלטפורמה וסגירת חשבונו.
10.9. אם איזה מהתנאים המפורטים בסעיף 4.2 לעיל חדלו להתקיים בהתייחס ללקוח.
10.10. אם הלקוח עושה איזה מהשימושים המפורטים בסעיף 8 לעיל או מפר איזה מהוראות תקנון זה או הוראות כל דין.
10.11. אם חלה מניעה או מגבלה רגולטורית בקשר עם המשך השימוש של הלקוח בפלטפורמה או בקשר עם המשך פעילותה של הפלטפורמה, כולה או חלקה, לרבות מכוח חוק איסור הלבנת הון.
10.12. אם החברה החליטה להפסיק את פעילות הפלטפורמה, כולה או חלקה, לפרק זמן מוגבל או לצמיתות, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות במקרה בו אירעה תקלה, ליקוי או פגם בפלטפורמה שאינו מאפשר את המשך פעילותה התקינה. 

11. סגירת חשבון ביוזמת הלקוח

11.1. הלקוח יהיה רשאי בכל עת לבטל את רישומו לפלטפורמה ולסגור את חשבונו, וזאת במסירת הודעה בכתב על כך למוקד שירות הלקוחות של החברה.
11.2. הודיע הלקוח לחברה על רצונו לבטל את רישומו לפלטפורמה ולסגור את חשבונו, תסגור את החברה את חשבון הלקוח בפלטפורמה ותבטל את רישומו לפלטפורמה בכפוף ולאחר השלמת כל הפעולות והעסקאות שניתנה לגביהן הוראת ביצוע עובר למועד קבלת הודעת הביטול על ידי החברה וקיום כל התחייבויות הלקוח כלפי החברה (לרבות תשלום לחברה של כל העמלות שהוא מחוייב בהן בהתאם למחירון העמלות של החברה). ככל שלאחר השלמת כל התחייבויות הלקוח תיוותר בחשבון הלקוח בפלטפורמה יתרת זכות, יהיה הלקוח רשאי להורות לחברה להעביר את יתרת הכספים הרשומים לזכותו כאמור לחשבון בנק שבבעלותו שאיננו חשבון בפלטפורמה, ובמקרה כזה יחולו הוראות סעיף 6.3 לעיל. מובהר כי החל ממועד ביטול רישום הלקוח לפלטפורמה וסגירת חשבונו, לא יהיה רשאי הלקוח לפעול באמצעות הפלטפורמה אלא אם ירשם מחדש לפלטפורמה. 

12. זכות עכבון וקיזוז

12.1. לשם הבטחת כל התחייבויות הלקוח על פי תקנון זה, תהיה לחברה זכות עיכבון על כל הכספים הרשומים בחשבון הלקוח בפלטפורמה או מיועדים עבורו אשר יוחזקו על ידי החברה מעת לעת, והיא תהיה רשאית לעכב ביצועו של כל תשלום עד לקיום כל התחייבויותיו כלפיה, לרבות במקרה שבו טרם הגיע מועד קיום התחייבויות הלקוח כאמור.
12.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע לחשבון הלקוח בפלטפורמה מכל גורם שהוא, כל סכום שהוא חב לחברה מכוח התחייבויותיו כלפיה (לרבות סכומי עמלות שעל הלקוח לשלם לחברה), ללא מתן הודעה מראש, וזאת בין אם הגיע מועד פירעונם של סכומי החיוב כאמור ובין אם לאו. מובהר כי ביצוע הקיזוז ורישומו בחשבון הלקוח בפלטפורמה ייחשבו כמתן הודעה על קיזוז לצורך הוראות סעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. 

13. זכויות קניין רוחני

13.1. כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה, התכנים המוצגים בה, השירותים המוצעים בה והתוכנות המפעילות אותה, מעת לעת, לרבות העיצוב, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סימני מסחר, זכויות יוצרים, מוניטין, ידע, לוגו, שמות מסחריים וכל זכות מקבילה או נגזרת לכל אחד מן האמורים לעיל – הינם ויהיו של קרנסי גייט -סיסטמס בע"מ ו/או החברה בלבד, או של צד שלישי אשר העניק או יעניק לה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על ידי הלקוח (למעט שימוש רגיל וסביר בפלטפורמה אשר הותר במפורש במסגרת תקנון זה) הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מהחברה.
13.2. מובהר כי אין לראות במתן הגישה לפלטפורמה או מתן הרשאה לשימוש בה ובשירותים המוצעים בה, כהקניית רישיון כלשהו ו/או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. מובהר כי החברה תהיה רשאית לבצע מעת לעת שינויים בתכנים המוצגים בפלטפורמה או בעיצובים של הפלטפורמה לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

14. שיפוי

14.1. הלקוח מתחייב לשפות את החברה וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה, מנהליה, יועציה וספקיה בגין כל נזק (לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי ו/או מיוחד), אובדן (לרבות אובדן הכנסות, אובדן מידע או נתונים), הפסד, תשלום או הוצאה, מכל סוג שהוא, שייגרמו למי מהם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, בשל כל דרישה, טענה ו/או תביעה שתופנה ו/או תוגש כלפיהם או נגדם על ידי הלקוח או צד שלישי כלשהו, בשל מעשה או מחדל של הלקוח או מי מטעמו המהווה הפרה של איזה מהוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.
14.2. בנוסף, הלקוח מתחייב לשפות את החברה וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה, מנהליה, יועציה וספקיה בגין כל פסק דין או הרשעה או החלטה של רשות מינהלית או שיפוטית או מעין שיפוטית אשר תחייב את מי מהם לשאת בעונש או בתשלום כספי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת איזה מהוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין על ידי הלקוח או מי מטעמו.
14.3. הלקוח מתחייב לשלם לחברה את סכום השיפוי לו זכאית החברה בהתאם להוראות סעיף ‎13 זה לעיל מיד עם דרישתה הראשונה של החברה. 

15. פרשנות 

15.1. חלוקתו של תקנון זה לסעיפים ומתן הכותרות לסעיפים נעשו כמראי מקום ולשם הנוחות בלבד ואין לעשות בהם שימוש למטרת פרשנותו של תקנון זה.
15.2. בתקנון זה, האמור בלשון יחיד אף בלשון רבים משמע, וכן להיפך, והאמור בלשון זכר אף בלשון נקבה, וכן להיפך, הכל לפי הענין.
15.3. בתקנון זה המילים "לרבות" או "בכלל זה" תחשבנה כאילו הופיעו אחריהן גם המילים "אך לא רק".

16. דין וסמכות שיפוט

16.1. על כל שימוש בפלטפורמה או על כל דרישה, טענה או תביעה הנובעים משימוש זה או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לפלטפורמה או לתקנון זה או למדיניות הפרטיות, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (ללא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומיים הקבועים בהם).
16.2. סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לפלטפורמה או לתקנון זה או למדיניות הפרטיות מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב בלבד.
16.3. הלקוח מסכים בזאת כי כתובתו לצורך מסירת כתבי בי-דין תהיה הכתובת האחרונה שמסר לחברה.

17. שונות

17.1. שימוש הלקוח בפלטפורמה מהווה הצהרה ואישור שלו כי קרא את תנאי שימוש אלה, הבין את תוכנם והסכים להוראותיהם.
17.2. רישומי החברה בדבר פרטי הלקוח והפעולות והעסקאות המבוצעות באמצעות הפלטפורמה ייחשבו נכונים ויהוו ראיה לכאורה לנכונות האמור בהם.
17.3. לא יהיה תוקף לכל הבטחה, הצעה, התחייבות או וויתור שניתנו על ידי החברה, בעל פה או בכתב, ללקוח או למי מטעמו, ולא באו לידי ביטוי באופן מפורש בתקנון זה. על אף האמור מובהר כי הוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות יחולו בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה אחרת שתפורסם בפלטפורמה או שתוסכם בכתב בין החברה ללקוח ביחס לפעולה או עסקה מסוימת ו/או ביחס לשירותים מסוימים המוצעים במסגרת הפלטפורמה, ומוסכם בזאת כי הפעולה או העסקה או השירותים כאמור יהיו כפופים לאותם תנאים ו/או הוראות.
17.4. אישור הלקוח לתקנון זה ורישומו לפלטפורמה אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל קשר משפטי או עסקי של שותפות או שליחות או עובד-מעביד בין הלקוח לבין החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור יובהר כי השימוש בפלטפורמה לצורך ביצוע העברות כספים מלקוח עסקי לצדדים שלישיים לא יוצר ולא יפורש כיוצר יחסי עובד-מעביד, יחסי ספק-לקוח, יחסי נאמנות או יחסי סוכנות בין אותם צדדים שלישיים לבין החברה, והחברה אינה צד ולא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לכל תשלום או העדר תשלום מהלקוח העסקי לאותם צדדים שלישיים. הלקוח העסקי הוא האחראי הבלעדי להתקשרויות בינו לבין צדדים שלישיים, לרבות בגין כל עבודה או שירות שבוצע וכל מוצר או סחורה שנמכרה, ולרבות במקרה של ביטול ההתקשרות או העסקה כאמור, והחברה אינה צד להתקשרות או העסקה כאמור. הלקוח העסקי מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה, הפסד, חבות או תשלום שיוטלו עליה בקשר עם התקשרות או עסקה של לקוח עסקי עם צד שלישי כלשהו.
17.5. החברה תהיה רשאית להמחות, להסב או להעביר את זכויותיה או התחייבויותיה לפי תקנון זה, כולן או חלקן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל הגבלה, ואולם לא יהיה באמור כדי לפגוע בזכויות הלקוח בקשר עם הכספים הרשומים בחשבון הלקוח בפלטפורמה. הלקוח אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תקנון זה, או חלק מהן, או את חשבונו בפלטפורמה לכל צד שלישי.
17.6. בכל מקום בתקנון זה בו מוקנית לחברה סמכות או זכות או הרשאה כלשהי, החברה רשאית לבחור אם להשתמש באותה זכות או הרשאה ואם להפעיל את אותה סמכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באי שימוש של החברה בכל זכות או הרשאה או סמכות כדי להוות ויתור על אותה זכות או הרשאה או סמכות.
17.7. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תימצא בלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, ההוראה האמורה תותאם לדרישות הדין באופן המשמר את מטרתו ומשמעותו המקוריים ולא יהיה בביטול ו/או השינוי של אותה הוראה כדי לפגוע, לגרוע או לשנות ביתר הוראות תקנון זה.
17.8. עותק של תקנון זה וכל שינוי שייערך בו יהיה זמין לעיון הלקוח (לרבות הדפסתו) בכל עת באזור האישי של הלקוח בפלטפורמה.

הלקוח מצהיר כי (1) הוא קרא היטב והבין את כל הוראות תקנון זה וצרופותיו; (2) ניתנה לו הזדמנות סבירה לעיין בתקנון זה לפני אישורו; (3) מתן אישורו לתקנון זה נעשית מתוך רצון והסכמה מלאים.

מחירון העמלות של החברה

סוג עמלה

סכום בשקל

סוג עמלה

סכום בשקל

פתיחת חשבון

200 ₪ (פטור בפעילות המרה מעל ל K 100 $)

טעינה/פריקה של כרטיס MAX

0.5% (מינ' 10 ₪)

הזמנת כרטיס MAX

50 ₪

שינוי פרטי בעל חשבון

50 ₪

דמי ניהול חודשיים

30 ₪ 

הפקדת מזומן

0.5% 

עמלת עסקה במט״ח

0.1%  (מינימום 15 $)

משלוח הודעת SMS

1 ₪ להודעה 

אי פעילות בחשבון

50  ₪ לרבעון

דיוור מסמכים

75  ₪ למשלוח

הקמת/ביטול הוראת קבע בחשבון

-0 –

עריכת מסמכים

100 ₪   

ביצוע העברה מקומית

10 ₪

עסקת המרת מט״ח

שער חדר עסקאות 

ביצוע העברת IBAN (זה״ב)

 20 ₪

הנפקת כרטיס MAX חלופי (מיידי)

75 ₪

ביצוע העברה בינלאומית

10 $  (פטור מעל K 100 $)

משיכת כספומט (מעל 3 משיכות בחודש)

6  ₪ למשיכה 

אנו משתמשים בקבצי עוגיות בכדי לספק ולשפר את שירותינו. על ידי שימוש באתר הנך מסכימ.ה למדיניות העוגיות שלנו.